MSKU Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde eğitim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamı hazırlamak ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Rektörlüğe bağlı olarak oluşturulan Engelli Öğrenci Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Rektörlük bünyesinde oluşturulan Engelli Öğrenci Birimi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.
(2) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde eğitim gören engelli öğrenciler bu yönerge kapsamındadır.
 
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 14/08/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a)Akademik ve İdari Birimler: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı tüm akademik ve idari birimleri,
b)Birim: Engelli Öğrenci Birimini,
c)Engelli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrencileri,
ç) Engelli Öğrenci Danışmanı: Üniversitenin akademik birimlerindeki öğretim elemanlarından Birime üye olarak görevlendirilenleri,
d) İdari Birim: Rektörlüğe bağlı tüm idari birimleri,
e) Koordinatör: Birim Koordinatörünü,
f) Öğrenci: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerini,
g) Öğretim Uyarlamaları: Engelli Öğrencilerin eğitimde karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak amacı ile mevzuat doğrultusunda öğretim ortamı, sınav, ödev, ders işlenişi ve ders materyalleri gibi alanlarda yapılan düzenlemeleri,
ğ) (Ek bent: 22/07/2020 tarihli ve 576/28 sayılı Üniversite Senato Kararı) Özel eğitim alanına yakın alanlar: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji ve sosyal hizmetler vb. alanları,
h) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
ı) Rektör Yardımcısı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi’nden sorumlu Rektör Yardımcısını,
i) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,
j) Temsilci: Engelli öğrencilerin kendi aralarından seçtikleri öğrencileri,
k) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni,
l) Yönetim Kurulu: Birimin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Engelli Öğrenci Biriminin Oluşumu ve Görevleri
 
Birim
MADDE 5 – (1) (Değişik fıkra: 22/07/2020 tarihli ve 576/28 sayılı Üniversite Senato Kararı) Birim; Rektör yardımcısı, Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı, her akademik birimden danışman olarak iki yıl için görevlendirilen personel ve ilgili daire başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Birim doğrudan Rektörlüğe bağlı olup, Rektör Yardımcısı başkanlığında toplanır.
(3) Birimin amacı, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirme ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.
(4) Birimin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar Üniversite kaynaklarından sağlanır.    
(5) Birim, her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmek üzere Rektörlüğe sunar.
(6) Engelli bireylerin Birimden faydalanabilmesi için öğrencilerin en az %20 engel raporunun bulunması gerekmektedir.
(7) Engelli öğrencilerin özel durumları; süreğen hastalıklar, geçici yetersizlikler, fiziksel engel, işitsel engel, görme engeli, konuşma/dil bozuklukları, öğrenme güçlükleri, psikiyatrik/psikolojik sorunlar, zihinsel engel, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişimsel yetersizlikler ve diğer engeller olarak tanımlanır.
 
Birimin görevleri
MADDE 6 - (1) Birimin görevleri şunlardır:
a) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
b) Üniversitedeki engelli öğrencilerin eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili gereksinimlerini ve karşılaştıkları engelleri belirlemek, engelleri ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya ilgili daire başkanlıkları ile iş birliği yapmak,
c) Üniversitedeki engelli öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için eğitim ortamlarının uygunlaştırılması, araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engelli bireylere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
ç) Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik eğitim, yayın faaliyetlerinde bulunmak, engel ve engelin getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeler hakkında doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek, hizmet içi eğitim sağlamak,
d) Engellilik alanında farkındalık, bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
e) Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, engelli öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini iletebildikleri, ilgili birimle iletişimini sağlayan bir web sayfası oluşturmak ve güncel tutmak,
f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
g) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı ve işlevsel hale getirmek amacıyla; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli tedbirleri almak ve özel eğitim uyarlamaları yapmak,
ğ) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme çalışmaları ve etkinlikler düzenlemek, bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak,
h) Üniversite yerleşkelerinde bulunan yapılar ile açık alanların engelli bireyler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Çalışma Usul ve Esasları
Toplantı
MADDE 7 - (1) Birim, her eğitim-öğretim yılının başında ve sonunda olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır.
(2) Toplantı nisabı üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.
(3) (Değişik fıkra: 22/07/2020 tarihli ve 576/28 sayılı Üniversite Senato Kararı) Toplantılara Üniversitenin engelli öğrencileri oy hakkı olmaksızın gönüllü katılabilir.
 
Gündem
MADDE 8 - (1) Toplantı gündemi, üyelerden gelen talepler de gözetilerek Koordinatör tarafından hazırlanır. Gündem dışındaki hususların görüşülmesi için toplantıda karar alınması gerekir. Birim, alanı dışında kalan bir konuyu görüşemez ve karar alamaz.
 
Toplantı tutanağı
MADDE 9- (1) Toplantı sonunda, görüşülen hususlarla ilgili olarak alınan kararlar tüm üyelerce imzalanmış bir tutanağa bağlanır.
 
Engelli Öğrenci Danışmanları
MADDE 10- (1) Üniversiteye bağlı akademik birimlerden Birimde görevlendirilenler, bulundukları akademik birimlerde Birimi temsilen bulunur ve Engelli Öğrenci Danışmanı olarak görev yaparlar.
(2) Engelli öğrenci sayısı yirmiyi aşan akademik birimlerde, akademik/idari yönetici denetiminde, engelli öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri bir temsilci belirlenir.
(3) Engelli Öğrenci Danışmanı, temsilcinin, temsilci yoksa engelli öğrencilerin istek ve önerilerini tespit eder, gerektiğinde Yönetim Kuruluna danışır, biriminde gerekli danışmanlık hizmeti verir, engelli bireylerin sorunlarının çözümlenmesi için gereken çalışmaları yapar.
(4) Engelli bireylere ilişkin sorunları, çözüm önerilerini ve raporları Koordinatöre sunar.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Yönetim Organları ve Görevleri
 
Birimin yönetim organları
MADDE 11- (1) Birimin yönetim organları şunlardır:  
a) Rektör Yardımcısı
b) Koordinatör
c) Yönetim Kurulu
 
Rektör Yardımcısının görevleri
MADDE 12- (1) Rektör Yardımcısı birim toplantılarına başkanlık eder. Birimin çalışmalarının düzenli ve verimli yürütülmesini denetler.
 
Koordinatör ve görevleri
MADDE 13 - (1) (Değişik fıkra: 22/07/2020 tarihli ve 576/28 sayılı Üniversite Senato Kararı) Koordinatör; engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanlarda uzmanlaşmış öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Koordinatör aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Koordinatör, birimin çalışmalarından Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.
(2) Koordinatör, kendisine çalışmalarında yardımcı olması için Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Koordinatör Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilmek üzere teklif eder. Koordinatöre, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcısı vekâlet eder. Göreve vekâletin altı aydan uzun sürmesi durumunda aynı usulle yeni bir Koordinatör görevlendirilir. Koordinatörün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Koordinatör Yardımcısının görevi de sona erer.
(3) Koordinatörün görevleri şunlardır:
a) Birimi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları uygulamak.
c) Birimin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.
ç) Birimin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
d) Birimin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
e) Birimde görevli üyelerin, yarı zamanlı ve gönüllü öğrencilerin Birim kapsamında yaptıkları çalışmaları koordine etmek.
f) Bu Yönerge ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
 
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 14 - (1) (Değişik fıkra: 22/07/2020 tarihli ve 576/28 sayılı Üniversite Senato Kararı) Yönetim Kurulu Koordinatörün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir. Kurul; Rektör Yardımcısı başkanlığında, Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı ile ilgili daire başkanlarından en az bir kişi olmak üzere en çok dokuz kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
 (2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, gündem maddelerini görüşüp karar alır.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Birimin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Koordinatör ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,                       
c) Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmaların gerçekleştirilme sürecine ilişkin kararları almak.
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmalar için işbirliği esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Engelli Öğrencilerin Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve
Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasına İlişkin Hükümler
 
Engelli öğrencilerin gereksinimlerinin belirlenmesi ve gerekli düzenlemeler
MADDE 15- (1) Öğretim elemanları tarafından sözlü veya hazırlanan ders izlenceleri ile ilk derste, öğrencilerden herhangi bir öğretim uyarlamasına gereksinim duyan öğrencilerin Birime başvurarak talepte bulunabilecekleri bilgisi verilir.
(2) Engelli öğrencilerin hizmetlerden yararlanabilmesi için Birimde kaydının bulunması gerekir.
(3) Öğretim elemanları, Birim aracılığı ile gönderilen öğrenci bilgilerini gizli tutmak ile yükümlüdürler.
(4) Öğretim elemanları, öğrencinin gereksinim duyduğu öğretim uyarlamaları için Birim ile işbirliği yapar ve hizmet içi eğitim alırlar.
(5) Engel durumuna göre, Birimin onayı ve öğretim elemanının bilgisi doğrultusunda, mevzuata aykırılık oluşturulmaması şartıyla engelli öğrenciler derste ses ve görüntü kaydı alabilir.
(6) Öğretim elemanının ve Birimin bilgisi doğrultusunda engelli öğrenciler derste not tutucu bulundurabilir.
(7) Bilgisayarın kullanıldığı derslerde, görme yetersizliği olan öğrenciler ekran okuyucu talebinde bulunabilir. Ekran okuyucular, imkân dâhilinde, Birim tarafından temin edilir.
(8) Öğretim elemanları, Birimin yönlendirmesi doğrultusunda, sınav, ödev ve projelerde engelli öğrencinin gereksinimlerine göre uyarlama yapar.
(9) Bedensel engeli bulunan öğrenciler başta olmak üzere, engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflar, mimari açıdan en uygun katlarda oluşturulur.
(10) Öğretim elemanları, öğrencilerin gereksinim duydukları öğretim uyarlamalarını gerçekleştirebilmek için, Birimin yönlendirmesi doğrultusunda, akademik bir uyarlama programı hazırlar ve uygularlar.
(11) Engelli öğrencilere, talep ettiklerinde, Birimce gerekli bulunması ve imkân dâhilinde yerleşke içinde araç tahsis edilmesi için girişimde bulunur.
(12) Engelli öğrencilerin kaydı, Birim ofisinde yüz yüze veya internet ortamında yapılabilir.
(13) Engelli olan öğrencilerin engele ilişkin kişisel bilgileri, gizlilik ilkesine göre, yalnızca izinleri doğrultusunda paylaşılabilir.
 
Ders muafiyeti ve öğretim uyarlamaları
MADDE 16- (1) Engelli öğrencilere, özel durumları nedeniyle, muafiyet talebinde bulunması halinde dersin eş değeri verilir. Eş değeri yoksa öncelikle öğretim uyarlamaları yapılarak ders verilir. Öğretim uyarlamalarının engeli ortadan kaldırmadığı durumlarda öğretim üyesi ve Engelli Öğrenci Danışmanının görüşleri doğrultusunda, akademik birimin yönetim kurulu kararı ile öğrencinin başka bir ders alması sağlanır veya dersten muaf tutulurlar.
(2) Tüm akademik ve idari birimler ile öğretim elemanları, muafiyet ve öğretim uyarlamaları konusunda Birim ile işbirliği yapmakla yükümlüdürler.
 
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Personel ihtiyacı
MADDE 17- (1) Birimin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek akademik ve/veya idari personel tarafından karşılanır.
(2) Birimde, görevli personelin yanı sıra kısmi zamanlı öğrenci ve gönüllü öğrenciler de görev alabilir.
 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönerge Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 20-(1) Bu Yönerge hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
           
                                   
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi Sayısı
27/11/2019 564/2
Yönergede Değişiklik Yapan Senato Kararının
Tarihi Sayısı
22/07/2020 576/28
 
 
 
 
>